Menu

اداره حقوقی

 در سازمان شهرداری ها یکی از اداراتی  که ازقدیم الایام با نقش ها واهم وظایف مقرره شهرداری ذیمدخل و موثر در امور مربوط به نقش های مذکور بوده ؛ متصدی امور حقوقی بنام اداره حقوقی میباشد که در طول سنوات گذشته یقیناً از بدو تاسیس بلدیه (در قوانین بلدیه – قانون اوقاف وبلدیه مصوب سالهای 1285 ، 1288 شمسی است .) که بنحوی در بدایت شروع تصدی مسائل حقوقی مطروحه و ساختار وشرح وظایف شهرداری موثر وقابل اعمال بوده است مسائلی چون اخذ ومطالبه عـوارض هزینه های صدور پروانه ساخت ، عوارض مختلف تحت عنوان عوارض دروازه ای ، ایاب وذهاب مسافران وآنچه که در مقررات مربوطه منابع درآمد شهرداری را تشکیل واز سال 1288 شمسی تاکنون مجری ودر مسیر تحولات قانونی مواجه با مصوبات جدید ودر کنار مقررات قانون مدنی به حیات خود ادامه داده است در سالهای اخیر نظر به تعداد وظایف شهرداریها –توسعه شهری – افزایش جمعیت –کثرت ساختمان سازی – ابلاغ طرحهای مصوب جامع و تفضیلی ، ایجاد رشته ای بنام حقوق شهرسازی را ایجاد می نموده است ، تاسیس این رشته از حقوق که ارتباط ناگسستنی با دایره شمول قانون مدنی در دنیای معاصر وحقوق زنده دارد ایفای نقش شهرداری را در مقام تنظیم روند شهرسازی واعمال مقررات وایفای حقوق ناشی از اعمال آن مقررات بالاخص حقوق شهرداری را مبرهن وآشکار مینماید با با توسعه امور  ، اداره حقوق متولی پاسخگویی به مسائل حقوقی دعاوی مطروحه واقامه دعوی ایفاگر حساس و موثر در قانونمند سازی عملکرد بخش های حقوقی شهرداریست . اداره حقوقی شهرداری کماکان وبیش از پیش دررابطه با حقوق شهرسازی نقش های محوله را که روز به روز در حال توسعه و حل معضلات است ،فعالیت مینماید .

امروزه امور حقوقی شهرداریها چنان مرتبط با نظام حقوق شهرسازی و حقوق نظام شهرسازی –زیستن به عنوان شهروند- حقوق مدنی زنده است بر وسعت ولزوم تنسیق مقررات افزوده میشود که بنظر :

در بخش حقوقی شهرداریها اقدامات ـــ پاسخ مراجع قضایی انتظامی ــ تنظیم قراردادها ــ مطالبات حقوق و در خواست یا الزام به ایفاد تعهدات و تسهیل روند شهرسازی (از آنجایی که در تصادم و تعارض و تنافی با حقوق ذوی الحقوق ) میباشد هر چند که امر قضا در مفهوم تمام عیار نیست

باصطلاح کمتر وپایینتر از سطح قضاوت در عدلیه نیست مصداق بارز آنچه نا پیدا ولی از اهمیت شایانی برخوردار است و بیشتر شهروندان یا از آن مطلع نیستند و یا مطلع اند ویا نمی پذیرند و عیان است زحماتیکه در مسیر احداث خیابان و پروژه های عمرانی سطح شهر دستگاه شهرداری (اداره حقوقی ) مـتـقبل شده وگاه در اذهان چنین امری متجلی نشده و از اذهان خطور نمیکند همانا تعداد خیابانهای احداث شده توسط شهر داریست که بخش حقوقی متولی و متصدی امر اعمال مقررات خرید وتملک ، تملک مقررات قانون عمران و نو سازی و تحصیل رضایت مالکین و صاحبان حقوق کسب و پیشه و حق ریشه بوده ، همچنین پیامد های بعدی آن  ( پاسخگو یی به مراجع قضایی داد گستری و شعبات دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع انتظامی و مراجع  قضایی اختصاصی) . 

شرح وظایف اداره حقوقی

- رسیدگی به معضلات و مشکلات حقوقی واحد ها و موسسات شهرداری و اعلام توامشورتی در موارد ارجاعی

- تهیه و تنظیم لوایح دفاعی و انجام وظایف نمایندگی واحد متبوع در جریان دعاوی مطروحه در مراجع قانونی

- تقاضای تعقیب متجاوزین به حقوق شهرداری و رفع تجاوز و خلع یدآن

- بررسی اطلاعات جمع آوری شده جهت ارائه توا مشورتی در قبال پرسشهایی که در زمینه مسائل حقوقی از واحد متبوع به عمل می آید

- وصول کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها ، آیین نامه ها و قوانین و مصوبات اعم از مصوبات هیئت وزیران و انجمن شهر و شورای اسلامی شهر و سایر - مراجع قانونی در ارتباط با شهرداری و بدست آوردن آخرین اطلاعات و مصوبات در این زمینه خصوصا از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و جمع بندی و تشخیص ارتباط آن با هر یک از واحد های شهرداری

- ارجاع مقررات مذکور در بند فوق ( از طریق شهردار و معاونین مربوط به واحد های زیربط ) و همچنین تهیه و توزیع نامه ها و راهنماییهای لازم در جهت چگونگی اجرای مقررات مذکور

- جمع آوری و مدون نمودن تاریخی و موضوعی کلیه مقررات مرتبط با اهداف و وظایف شهرداری و انتشار داخلی آن در سطح شهرداری به صورت بولتن های ششماهه

- رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای طرح و اظهار نظر در مورد آنها و تخلیه گزارش جهت کسب دستور ما فوق

- انجام سایر امور و دستوراتیکه از طرف ما فوق در حدود وظایف ارجاع می گردد .

پرشیا سافت
دی ان ان