Menu

معابر سطح شهر

ردیف

عناوین

 

متراژ/تعداد

 

1

 

مساحت شهر کرمانشاه طبق مصوبه طرح تفصیلی

 

389/956/ 93مترمربع

 

2

 

جمعیت شهر کرمانشاه براساس سرشماری سال 1385

 

602/ 784 نفر

 

3

 

سرانه فضای سبز شهر کرمانشاه ( استاندارد فضای سبز 12 می باشد)

 

 

8.81

 

5

 

تراکم شهر کرمانشاه(براساس جمعیت )

 

83.50 نفر در هکتار

 

6

 

تعداد میادین شهر کرمانشاه

 

34

 

7

 

تعدادپارکهای شهرکرمانشاه

 

120

 

8

 

تعدادخیابانهای شهر کرمانشاه

 

655

 

9

 

تعدادشهرک های شهر کرمانشاه

 

67

 

10

 

تعداد کوچه های شهر "

 

5210

 

11

 

تعداد بلوارهای  شهر  "

 

103

 

12

 

تعداد بن بست های شهر "

 

2471

 

 

ـــ نهمین شهربزرگ ایران از لحاظ جمعیت محسوب می گردد.

ـــ شهر کرمانشاه 1.5 درصد مساحت کل ایران را دارد.

ـــ 23.2 درصد مساحت استان کرمانشاه را دارد.

 

 

پرشیا سافت
دی ان ان